JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social és fruit de la recerca que s’ha realitzat entre gener del 2008 i maig del 2009. Aquesta publicació recull els principals resultats del treball de camp tant quantitatiu com qualitatiu.

La publicació s’ha estructurat en sis grans parts:

Prèviament, en el mateix apartat de la Presentació i la Introducció, s’ha desenvolupat també un capítol d’Antecedents on s’explica els fets més rellevants que han tingut lloc durant aquest últims anys i que han tingut impacte en el Tercer Sector Social.

Us podeu descarregar la part de presentacions, introducció i antecedents fent clic aquí. (89Kb)

I. El procés de realització de l’Anuari: en aquest apartat es desenvolupa com s’ha fet la recerca i quines han estat les organitzacions impulsores.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (957 Kb)

II. L’estructura i abast del Tercer Sector Social: inclou la definició de Tercer Sector Social que s’ha utilitzat en l’estudi i les principals dades i característiques que el configuren.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (1017 Kb)

III. Gestió i funcionament de les organitzacions del Tercer Sector Social: on s’han analitzat els principals elements de funcionament de les organitzacions socials (les persones, els recursos econòmics, la millora en el funcionament organitzatiu, òrgans de govern, la comunicació i la transparència i rendició de comptes).

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (1626 Kb)

IV. El Tercer Sector Social a la societat relacional: en aquest apartat s’estudien els diferents nivells de relacions que s’estableixen entre el sector i amb els altres agents socials.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (1561 Kb)

V. Conclusions i perspectives: fruit de la reflexió i l’anàlisi de les dades de la recerca s’exposen les principals idees clau sobre la situació actual del Tercer Sector Social.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (811 Kb)

VI. Annexos: en aquesta part es recull la informació més tècnica de la recerca. La informació actualitzada de les entitats socials permet comparar i analitzar les diferències en relació a les dades del Llibre blanc. En la publicació, a l’hora de realitzar la comparativa, s’ha utilitzat la referència de l’any de publicació del Llibre blanc (2003) i l’actualitat per fer esment de les dades recollides en aquest estudi.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí. (3367 Kb)

Cal tenir en compte que les dades corresponen a diferents moments en el temps pel que fa a la seva recollida. La informació que es recull en l’Anuari 2009 és tant quantitativa com qualitativa en funció de l’anàlisi dels diferents temes i les aportacions de les persones i entitats que han participat en la recerca.

Les dades que apareixen en aquesta publicació són les més rellevants i significatives i permeten tenir una visió global de l’actualitat del Tercer Sector Social. A partir de la informació recollida es poden extreure anàlisis més específiques. Posteriorment, l’explotació de les dades servirà per realitzar informes sectorials i territorials alhora que es posen a disposició d’altres investigadors per recerques futures.


Si esteu interessats en tenir l'Anuari 2009 en paper (disponible en català) ho podeu recollir a l’espai compartit de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Observatori del Tercer Sector: Balmes 7, 1r pis (Barcelona).

- Recerca associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya

- Entrevistes a alguns membres del Comitè Científic
- Intervenció de Pau Vidal i Ana Villa en l'acte de presentació de l'Anuari 2009 (Part I)
- Intervenció de Pau Vidal i Ana Villa en l'acte de presentació de l'Anuari 2009 (Part II)


En col·laboració amb: Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya