JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Fa temps que la societat ha deixat de veure les organitzacions del tercer sector com a entitats bones per naturalesa, només per la seva raó de ser. Aquesta bondat que tradicionalment s’atribuïa al sector no lucratiu ha anat donant pas a una creixent visió crítica i a una major exigència social.

El mateix procés de maduració del tercer sector, així com el creixent rol de les organitzacions sense ànim de lucre com a agents socials rellevants han fet necessari el reforçament de la credibilitat, de la confiança social i, en definitiva, de la legitimitat per poder actuar. Per això, les entitats han de visibilitzar i demostrar que allò que fan ho fan bé, de forma coherent amb la seva missió i valors. Han de ser capaces de transmetre a la societat el valor afegit que aporten i és en aquest punt on la transparència i la rendició de comptes esdevenen elements clau.

La rendició de comptes es refereix a l’explicació d’aspectes organitzatius tals com la raó d’ésser, els valors, les activitats i el seu impacte, el finançament, les polítiques de gestió i desenvolupament de persones, la visió que té de la societat, les polítiques de comunicació... En definitiva, tot allò d’una entitat que pot interessar als seus involucrats. En aquest sentit, una entitat rendeix comptes en la mesura que explica a la societat el resultat de les seves actuacions, com contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones i quin és el compromís amb la seva missió i valors.

Partint d’aquest concepte ampli de rendició de comptes, la transparència s’entén com el grau d’informació i l’actitud amb la qual s’afronta el procés de rendició de comptes. Aquest grau està influenciat per variables com els valors organitzatius, l’activitat realitzada, els destinataris de les actuacions, la cultura participativa de l’organització o l’entorn social, entre d’altres. Des d’aquesta perspectiva, cal fer un esforç per desenvolupar la transparència d’acord amb les característiques de cada entitat. Aquesta visió és exigent amb les organitzacions del tercer sector ja que vincula la transparència als mateixos valors organitzatius i sectorials que, de ben segur, van més enllà de les exigències legals en la matèria.

Per tant, des del tercer sector s’està encantat amb aquesta creixent exigència per part de tots els col·lectius involucrats en la tasca que desenvolupa. Això és un clar símptoma de coresponsabilitat i compromís social i, a la vegada, representa un motor d’evolució que ajuda a les organitzacions del tercer sector a seguir avançant en la cultura de la transparència i en la construcció de sistemes de comunicació que permetin explicar el valor d’aportació i la raó de ser de les entitats.

Pau Vidal i Laia Grabulosa. Publicat al Butlletí de Novetats número 25 de la Biblioteca.