JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Barcelona compta amb un teixit associatiu molt divers en l’àmbit social, format per més de 2.500 organitzacions. La recerca que presentem estudia aquesta realitat tot emmarcant-la en una iniciativa més àmplia, l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya.

A l’Anuari del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona s’ofereixen per primera vegada dades específiques i evolutives sobre la dimensió i el funcionament de les entitats socials de la capital catalana. L’Anuari conté informació quantitativa i qualitativa que permet tenir una visió global de l’actualitat del Tercer Sector Social a Barcelona.

El document està estructurat en diferents parts:

I. Context i procés de realització: aquest capítol es centra en el context i el procés de realització de l’Anuari 2009 de la ciutat de Barcelona. S’hi introdueixen les activitats que des de l’Ajuntament de Barcelona es duen a terme per a la inclusió social a la ciutat i els esdeveniments més rellevants en l’estructuració del Tercer Sector Social a Catalunya des de l’any 2003 en què es va publicar el Llibre blanc del tercer sector cívicosocial. A més, es detallen els objectius i la metodologia que s’ha seguit. Finalment, es concreta la definició operativa de Tercer Sector Social a efectes de la recerca.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (58 KB).

II. Principals característiques del Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona: aquesta segona secció recull les principals característiques del Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona. Més concretament, es detalla a quins col·lectius s’adreça, quines activitats desenvolupa i quines són les xifres globals (nombre d’entitats, persones contractades, voluntàries i usuàries). Aquesta part finalitza amb els trets característics de les entitats: el territori on actuen, la forma jurídica que tenen i l’antiguitat de les organitzacions.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (73 KB).

III. Gestió i funcionament de les organitzacions socials a la ciutat de Barcelona: la tercera part es centra en la gestió i el funcionament de les entitats. S’analitzen diferents aspectes dels equips de les organitzacions quant a la composició, els perfils, l’evolució, etc. També s’analitza com són els recursos econòmics (pressupost, ingressos, despeses i ús d’instruments de tresoreria). La millora del funcionament a les entitats, els òrgans de govern i la transparència i la rendició de comptes són la resta de temes que s’analitzen en aquesta part.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (120 KB).

IV. La societat relacional i el Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona: aquest capítol aporta la perspectiva de la societat relacional i el Tercer Sector: relacions entre entitats (motivacions, pertinença d’entitats de base a organitzacions de segon nivell, etc.), relació amb administracions públiques i relació amb el món empresarial.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (63 KB).

V. Consideracions finals: en la darrera part se sintetitzen les idees clau dels diferents apartats, s’aporten els trets d’una entitat tipus de la ciutat de Barcelona i es concreten els reptes que afronten les entitats socials en els propers anys.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (59 KB).

VI. Annexos: en aquesta part es recull la informació més tècnica de la recerca. A més de la bibliografia utilitzada durant la recerca i l’índex de taules i gràfics, s’hi pot trobar la fitxa tècnica de la recerca, una ampliació metodològica de l’estudi i el qüestionari utilitzat. També es presenten les entitats impulsores i els òrgans de seguiment de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya.

Per descarregar-vos aquesta part, feu clic aquí (1.949 KB).


L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona és una iniciativa conjunta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de l’Observatori del Tercer Sector (OTS) realitzada en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

- Recerca associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya

- Publicació associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya