JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

Al llarg de l’any 2005 s’ha desenvolupat per part de la Secretaria General de Joventut un estudi sobre la joventut catalana des d’una perspectiva territorial. L’estudi ha estat encarregat a l’Observatori del Tercer Sector i el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’estudi té com a objectiu conèixer la realitat dels joves catalans comarca a comarca per tal que els tècnics de joventut puguin dissenyar polítiques de joventut el més realistes i integrals possible. Així, la recerca aborda els diferents àmbits de la vida dels joves, situats al voltant de l’emancipació (habitatge, educació, cultura, treball, salut) i la participació, des d’una perspectiva territorial.

Atès que s’ha volgut anar més enllà d’un estudi basat únicament en dades estadístiques, s’ha dissenyat la recerca de manera que es combinin la informació procedent de fonts bibliogràfiques, estadístiques (a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya) i de grups de discussió.

En una primera fase es van dur a terme set grups de discussió, (un per cada àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran, Àmbit Metropolità, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Àmbit de Ponent i Terres de l’Ebre) amb tècnics i experts en joventut, per conèixer la seva perspectiva sobre els joves de les seves comarques.

Pel que fa als joves, es van convocar cinc grups d’entre 6 i 10 joves per àmbit territorial, que responien a diferents perfils segons criteris d’edat, nivell educatiu, ocupació principal i/o tipus de territori d’origen. Dintre de cada grup, però, es donava una homogeneïtat entre els joves. També es va fer algun grup de discussió amb joves immigrants extracomunitaris.

S’ha elaborat un informe per comarca sobre els i les joves del territori, un informe per àmbit del pla territorial i, finalment, un informe global al marc de Catalunya. En aquests moments s’està ultimant la fase de redacció dels informes i, per tant, podem avançar unes pinzellades amb alguns resultats.

Així, una primera percepció que es confirma és que els joves de Catalunya tenen motivacions i actituds bàsiques similars. Així i tot, dos dels factors més influents de diferenciació de la realitat dels joves són el territori en el que han nascut i/o es desenvolupen, amb les diferències d’oferta de serveis i de mobilitat que la realitat catalana comporta, i el moment del cicle vital en el qual es troben, és a dir, no només l’edat que tenen, sinó si estan estudiant o treballant, si viuen emancipats de la llar familiar,...

Per altra banda, hi ha una realitat comuna indiscutible: el retard global de l’emancipació de la llar familiar respecte a generacions anteriors. La precarietat laboral (més que l’atur), lligada a l’allargament de l’etapa dels estudis i sumada a l’encariment generalitzat de les vivendes, dificulta i, fins i tot, en molts casos, impedeix l’emancipació dels joves de la llar familiar fins a edats molt avançades.

Per altra banda, és de destacar el pes que té l’oci per als joves: la principal despesa de molts joves es dóna en aquest camp. Aquí els mitjans de comunicació hi tenen molt a veure, amb el bombardeig publicitari constant incitant al consum. Així, l’oci, especialment l’oci nocturn, apareix com un element central en la vida dels joves.

Però no tot l’oci que es dóna té el consum com a base. Tot i que és una opció minoritària, alguns joves també dediquen part del seu temps lliure a activitats participatives, tant en el món associatiu com en els actes col·lectius del municipi. Aquests joves destaquen la participació com un element molt important en les seves vides.

Aquests són doncs uns primers aspectes destacats de la realitat dels joves catalans. Però no són ni molt menys els únics. Els diferents informes de l’estudi estaran penjats per consulta properament al web de l’Observatori Català de la Joventut.


Clara Créixams. Article publicat al número 80 de la revista Debat Juvenil.

- Recerca associada: La realitat juvenil a Catalunya (Estudi de la situació dels joves catalans comarca a comarca)