JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions

"Les ONG hem de treballar per ser unes organitzacions bé gestionadas"

- Els estudis impulsats des de l’Observatori del Tercer Sector responen a necessitats detectades a les organitzacions no lucratives. Per què sorgeix “Bones pràctiques en la gestió del voluntariat”? Han detectat carències en aquesta àrea o els han demanat les ONG aquest tipus d’informació?.
Des de l’Observatori del Tercer Sector treballem per al coneixement i la millora de les entitats no lucratives. Una de les nostres línies d’estudi és la gestió i desenvolupament de persones a les organitzacions, tant de l’equip remunerat com del voluntariat.
La publicació “Bones pràctiques en la gestió del voluntariat” sorgeix amb la voluntat de difondre les bones pràctiques identificades en aquesta àrea. Per a facilitar la reproducció d’aquestes experiències en altres organitzacions i millorar el funcionament del voluntariat en elles, s’han dissenyat unes fitxes útils i de fàcil comprensió.
Es tracta d’una publicació en què les pròpies organitzacions són les protagonistes que comparteixen les seves experiències i aprenentatges, amb una voluntat d’utilititat per a la resta del tercer sector. Una oportunitat de desenvolupament en la gestió del voluntariat és la de treballar una visió global de la vida de la persona a l’organització. Per això, en la publicació es fa una proposta del cicle de gestió del voluntariat. Aquest cicle mostra les diferents etapes de la persona voluntària a l’entitat, la qual cosa ens permet oferir pistes de millora a cada moment.

- “Aquest estudi té com a objectiu valorar i donar rellevància a les experiències amb èxit” Quines són les claus d’aquest èxit, d’acord amb el seu estudi?.
Les experiències escollides no aspiren a ser les millors pràctiques, si no a oferir exemples d’una bona gestió del voluntariat. S’ha buscat recollir la diversitat d’entitats, i per això, els exemples de bones pràctiques venen d’organitzacions de diferents mides, àmbits territorials, sectors d’actuació i de diferents etapes del cicle de gestió del voluntariat. A més d’aquests criteris de representativitat també s’han considerat altres variables per a incloure una experiència a la publicació: que el treball estigui sistematitzat; que existeixi una actitud proactiva; que sigui innovadora; que hagi impactat; que hi hagi coherència entre la visió i la gestió del voluntariat; que les accions siguin eficaces aprofitant els recursos disponibles; que siguin experiències o entitats referents en el seu entorn; que existeixi una visió del cicle de gestió del voluntariat; que es doni importància al voluntariat a l’entitat; que l’experiència pugui ser reproduïda en altres organitzacions; que no siguin idees si no pràctiques dutes a terme; i finalment que sigui una vivència compartida a l’entitat.

- El voluntariat, sens dubte, és important que compleixi uns requisits, però en canvi,a la llum d’aquest estudi, ¿es fa palès que les organitzacions també són importants per a gestionar, motivar, dinamitzar, capacitar... el voluntariat?
Efectivament, les organitzacions no lucratives són l‘espai natural de presència del voluntariat. Per això es pot parlar d‘una responsabilitat compartida entre les persones i les organitzacions per al desenvolupament amb èxit del voluntariat. Les organitzacions que compten amb voluntariat han de realitzar una gestió global del voluntariat, que inclou aspectes com la captació, l’acolliment, la motivació, la formació, l’organització dels equips voluntaris, etc.

- Què pot aportar la gestió empresarial a les ONG?.
D’alguna manera, s’ha de parlar menys de gestió empresarial i més de gestió d’organitzacions. En aquest sentit, les ONG han de treballar per a ser organitzacions ben gestionades, d’acord amb els seus valors propis i amb les seves peculiaritats. Les diferències amb el món empresarial són grans i per a les entitats no és bona la mera assimilació d’eines empresarials, pensades per a organitzacions amb altres objectius, altres valors i altres formes de funcionar. No obstant, també és cert que hi ha elements organitzatius comuns, ja que tant empreses com ONG són organitzacions formades per persones que treballen per objectius concrets. D’aquesta manera, una ONG que actua de manera intel·ligent no rebutjarà totes les eines de gestió desenvolupades des del món de l‘empresa si no que reflexionarà sobre quines són les àrees comuns, quins són els aspectes en els que cal adaptar-les per a què puguin servir a les seves finalitats i finalment, quins són els àmbits tan diferenciats que necessiten el desenvolupament d’eines pròpies. Per exemple, la gestió del voluntariat exigeix una visió pròpia i específica des del tercer sector, donat el desconeixement del món empresarial sobre el mateix.

- El voluntariat porta alguns anys madurant a Espanya, en quin punt ens trobem?
Certament, el voluntariat ha evolucionat a Espanya i el seu perfil ha anat canviant amb els anys, així com el tipus d’organitzacions amb les que col·labora. Recentment, ha crescut el protagonisme del voluntariat social que dóna resposta a noves necessitats de la societat, com el recolzament a immigrants, dones, reivindicació de drets civils, etc., així com també de cooperació.
També ha canviat el tipus de col·laboració voluntària: hi ha més entitats que treballen en diferents àmbits i les persones poden col·laborar amb diferents organitzacions, cosa que fa que la gestió del compromís a llarg termini es converteix en un nou repte per a les entitats. Pel que fa a la seva gestió, cal destacar que les organitzacions sempre s’han preocupat pel voluntariat i actualment s’estan començant a sistematitzar els processos de gestió relatius a aquest col·lectiu, concretant propostes, formalitzat accions, etc.
Encara que s’estan fent grans avenços, el següent pas és una gestió que contempli tot el cicle pel que passa una persona voluntària en una organització i que realitzi actuacions a totes les etapes. Per exemple, encara que hi ha algunes etapes que estan molt treballades en moltes entitats (com la formació o la captació), en altres àrees encara es pot millorar (com per exemple en el reconeixement i en la desvinculació de la persona voluntària de l’organització).