JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Recerca

Introducció

En els darrers anys, s’ha produït un creixement important de les organitzacions no lucratives, i el seu rol a la societat és cada vegada més reconegut. En aquest sentit, cal destacar el paper de l’associacionisme juvenil.

En aquest projecte es planteja una aproximació ordenada a les entitats, començant per aquelles que són integrants del Consell i elaborant un mapeig bàsic de l’associacionisme juvenil a Catalunya. La recerca planteja una anàlisi específica per aquestes organitzacions, mostrant aspectes com la seva dimensió, estructuració i funcionament.

L’OTS i el CNJC

El Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) té com a objectius el foment de la participació, la coordinació de l’associacionisme juvenil i la interlocució amb les administracions públiques en matèria de joventut.

L’Observatori del Tercer Sector (OTS) és un centre de recerca especialitzat en les organitzacions no lucratives i, com a tal, disposa d’un ampli coneixement de la realitat i les dinàmiques de les entitats no lucratives, entre elles les entitats juvenils.

Les dues entitats comparteixen l’objectiu de millora del moviment associatiu juvenil a Catalunya. Des del reconeixement dels rols complementaris i aquest objectiu compartit, l’OTS i el CNJC ja han col·laborat en diverses ocasions en iniciatives vinculades a l’àmbit del moviment associatiu juvenil.
Específicament, fa uns anys, l’OTS i el CNJC van realitzar un treball conjunt important a la recerca “El finançament de les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya”, en la qual es va fer un anàlisi del finançament, activitats i persones vinculades a les entitats per definir els reptes i es van dibuixar recomanacions per a la millora del finançament i la gestió de les associacions juvenils.

L’OTS i el moviment associatiu juvenil

El moviment associatiu juvenil i les seves temàtiques són temes que l’OTS ha treballat des del seu naixement ara fa 8 anys.

Algunes de les recerques destacades que s’han realitzat en aquests camps són:

La taca d’oli. Impacte de 20 anys dels Camps de Solidaritat (1991-2010); Empreniment Social Juvenil. 18 bones pràctiques; Diagnòstic de l'Empreniment Social Juvenil a Espanya. Reflexions i recomanacions; Guia d’aprenentatge servei i entitats socials; Aprenentatges en el moviment educatiu en el lleure: de la participació juvenil al mercat laboral; La realitat juvenil a Catalunya. Desembre 2006; Joves: política i futur; El moviment associatiu juvenil: escoles de ciutadania. La valoració social dels aprenentatges a les organitzacions juvenils; Model d’autoreflexió per a les organitzacions juvenils; El finançament de les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Objectius

- Recollir informació bàsica sobre les associacions juvenils a Catalunya. En concret, sobre les persones que les integren, les activitats que realitzen i les dades econòmiques, així com altra informació disponible.

- Crear una base de dades que proporcioni aquesta informació de l’univers per a una futura anàlisi en profunditat de caire periòdica.

Procés d’elaboració

Fase I: Fase prèvia

La primera etapa de recerca consta d’una prospecció preliminar, principalment mitjançant fonts secundàries. Les entitats membres del CNJC conformen l’univers bàsic de la recerca, i es farà una revisió exhaustiva, ampliant la informació secundària amb recollida directe (fase treball de camp). Es farà una revisió de memòries i pàgines web, preparant un recull de documentació de les entitats membre del CNJC: memòries, pàgines web, etc.

Paral·lelament, es realitzarà una aproximació a la resta d’associacions integrades per joves i al conjunt d’entitats que dediquen la seva activitat a temes relacionats amb la joventut, de manera que es pugui dibuixar un primer mapa de l’associacionisme juvenil i organitzacions vinculades a la joventut de Catalunya.

Fase II: Treball de camp

Consta d'una metodologia qualitativa per recollir la informació necessària per completar la revisió exhaustiva d’informació de les entitats membres i el seu univers.

El qüestionari es realitzarà conjuntament amb el CNJC per garantir la informació que es considera necessària.

El treball de camp es farà combinant els qüestionaris electrònics, les trucades telefòniques i entrevistes personals en algun cas.
Bolcatge de dades a formulari (web o word) per tal de que les entitats ho completin.

Fase III: Anàlisi

Amb la informació recollida es farà una anàlisi les entitats que formen el CNJC, així com el seu abast: activitats que realitzen, persones que en formen part, visió que tenen, dimensió social i econòmica, etc.

A partir de la informació recollida s’identificaran els trets principals que es posaran en format de presentació a la reunió de novembre.

Fase IV: Elaboració de document i preparació base de dades

Es redactarà un document que plasmarà la informació analitzada. Aquest document és una primera aproximació a l’estat de les entitats integrants del CNJC, que pot ser utilitzat com a primera prospecció per a definir l’univers del moviment associatiu juvenil. Aquest document es presentarà a l’Assemblea convocada pel CNJC el proper febrer de 2012.

L’esquema del contingut es pactarà amb el CNJC a l’inici del projecte per garantir que reculli tots els elements i expectatives respecte al mateix.

Tanmateix, amb tota la informació recollida es prepararà una base de dades electrònica d’actualització futura i accés de les dues entitats.

Resultats de la recerca
Descarregar l’estudi del moviment associatiu a Catalunya (en català).